top of page

NLP Practitioner Certification Program

จุดเริ่มต้นของสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตที่คุณจะพบกับคำว่า "ชีวิตสุดยอด"

Life will never be the same again.

314545023_6611195928897328_952451668342561887_n.jpg
314545023_6611195928897328_952451668342561887_n.jpg

What is NLP?

เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันด้วย NLP

NLP หรือ Neuro-Linguistic Programming เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความเป็นเลิศในตัวมนุษย์ (Human Excellence) ผ่านการทำความเข้าใจในรูปแบบ (Pattern) ของวิธีคิด วิธีใช้ชีวิต และวิธีทำงานที่เราแต่ละคนเป็นอยู่ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ต่อชีวิตเราอย่างมหาศาลทั้งในด้านบวกและด้านลบ  

 

ดังนั้น การเรียนรู้ NLP จะช่วยทำให้เราสามารถปรับและ Reprogram ความคิด ทัศนคติ รวมทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์และเป้าหมายที่ปรารถนาได้ในที่สุด

Our Course

"When you CHANGE your pattern, you CHANGED your life"

หลักสูตร NLP Practitioner Certification Program ของ Max Potentials เป็นหลักสูตรระยะเวลา 7 วันที่ดำเนินการสอนโดยอาจารย์นพดล ตังวัชรินทร์ ซึ่งได้รับการรับรองในฐานะ Certified NLP Trainer จาก American Board of NLP (ABNLP) และได้รับการรับรองในฐานะ Professional Certified Coach จาก International Coaching Federation (ICF) ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการขัดเกลาจากประสบการณ์กว่า 10 ปี และประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของชาวไทยจนทำให้เกิดความกลมกล่อมของหลักสูตร ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเนื้อหา การเรียนรู้ และประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตร NLP Practitioner Certification Program ของ Max Potentials นั้นอยู่ในมาตรฐานสากลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลลัพธ์ได้ในทันที

Our lead coach - Aj. Noppadon Tungwatcharin
NLP Practitioner Certification
Certified by ABNLP
Offer CCE

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ตลอด 7 วันในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆ ได้แก่ 

 • NLP Presuppositions : หลักคิดพื้นฐานของ NLP ที่จะสร้างเสาหลักในการเดินทางในฐานะ NLP Practitioner ให้กับคุณได้อย่างมั่นคง

 • Prime Directives of Unconscious Mind : เรียนรู้วิธีการใช้จิตใต้สำนึกให้ “ช่วย” เราไปสู่สิ่งที่ต้องการมากกว่ามา “ฉุด” เราโดยไม่รู้ตัว

 • NLP Communication Model : ค้นพบความแตกต่างระหว่าง “ความจริง” และ “ความเชื่อ” และสัมผัสกับโอกาสและความเป็นไปได้อีกมากมายที่อยู่รอบตัวคุณ

 • Power of Goal Setting : เครื่องมือที่จะสร้างพลังให้ชีวิตของเราเดินหน้าในแต่ละวันอย่างมีความหมายและเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ

 • Rapport : ทักษะที่จะทำให้คุณสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับทุกคนรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว

 • Conscious Use of Language : เรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลด้วยเครื่องมือหลากหลาย เช่น Linguistic Presuppositions, Hierarchy of Idea, Milton Model, Meta Model และ Metaphor

 • Parts Integration : เครื่องมือคลี่คลายความขัดแย้งในใจและสร้างความมั่นคงชัดเจนในการดำเนินชีวิต

 • Timeline Therapy : เครื่องมือที่จะช่วยปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบออกไปและทำให้เกิดความเบาสบายในชีวิตได้ทันที

 • และอื่นๆอีกมากมาย

Certified by ABNLP
Offer CCE

เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับใบรับรองอันทรงคุณค่าในฐานะ

Certified NLP Practitioner ภายใต้มาตรฐานสากลของ American Board of NLP (ABNLP)

นอกจากนี้ หากคุณเป็น Credentialed Coach จาก ICF คุณยังจะได้รับ CCE เพื่อทำการต่ออายุ Credential ของคุณถึง 40 CCE's (24 Core Competency และ 16 Resource Development)

 • โค้ชหรือวิทยากร ที่อยากเรียนรู้เครื่องมือที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกให้กับลูกค้าของตน

 • ผู้นำหรือผู้บริหาร ที่ปรารถนาจะเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนเองและทีมงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของทีมและองค์กรได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

 • เจ้าของธุรกิจ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจของตนให้มั่นคง เติบโต และมีชีวิตที่สมดุลทั้งความสำเร็จในงานและความสุขในชีวิตส่วนตัว

 • บุคคลที่ปรารถนาจะเรียนรู้ Pattern ของตนเอง พร้อมทั้งค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ภายใน เพื่อที่จะใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างอิ่มเอิบและมีความหมายมากยิ่งขึ้น

 

NLP Practitioner Certification Program เหมาะกับใคร

Image by NEOM

Life is a Journey ....

a journey for self discovery & growth. There  are and always  will be some pleasant surprises for us on each and every life journeys.

Welcome
to the World of NLP
bottom of page